Física Pai d'égua

Bobina Chata
Nome:

Colégio em que estuda (se houver):
Bobina Chata

BOBINA CHATA
Se enrolarmos o condutor de modo a obtermos várias espiras circulares de mesmo raio e superpostas compactamente, como ilustra a Fig. 12, obteremos o que se chama bobina chata. No centro da bobina a intensidade do campo é:

B = μoNi/(2R)

onde N é o número de espiras.